55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Activities

วันเวลา จัดกิจกรรม กิจกรรม
11 มีนาคม 2564-13 มีนาคม 2566บริจาคโลหิต 55 แสนซี.ซี. 55 ปี ม.อ.
25 กุมภาพันธ์ 2566งานคืนสู่เหย้า RTAC
5 มีนาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะนิติศาสตร์
10 มีนาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะวิทยาการจัดการ
12 มีนาคม 2566งานคืนสู่เหย้า ม.อ. ปัตตานี
12 มีนาคม 2566กอล์ฟ 55 ปี ม.อ.
13 มีนาคม 2566วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 มีนาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะเภสัชศาสตร์
5-6 พฤษภาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 กรกฎาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะทันตแพทยศาสตร์
สิงหาคม 2566 งานคืนสู่เหย้าคณะแพทยศาสตร์
13 สิงหาคม 2566 งานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
28 ตุลาคม 2566งานคืนสู่เหย้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ