55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์

ข้อมูลทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์

ทุนการศึกษาโครงการ

ต้นกล้าสงขลานครินทร์

“ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 เป็นทุนการศึกษาให้เปล่ารวมระยะเวลาการให้ทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 7 ปี คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาปรฺญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ที่จะมีส่วนส่งเสริมให้ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

  · เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -ระดับอุดมศึกษา

     · เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ให้ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความสามารถ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นผู้ที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
         -โรงเรียนขยายโอกาส
         -โรงเรียนมัธยมประจำตำบล
         -โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
         -โรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมา
         -โรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางที่มีนักเรียน 500 – 999 คน
 4. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (สายสามัญ) เท่านั้น
 6. มีความตั้งใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น

วิธีการสมัคร

 1. โรงเรียนดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน
 2. นักเรียนกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
 3. โรงเรียนรับรองและนำส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 1. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติของผู้รับทุนจากใบสมัคร
 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ พิจารณาผู้สมควรได้รับการลงพื้นที่สัมภาษณ์เยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านฯ
 3. คณะทำงานเยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้านฯ ดำเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
 4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษาฯ พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลจากการเยี่ยมโรงเรียนและเยี่ยมบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน

 1. ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม และกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุนทุกครั้ง
 3. ผู้รับทุนต้องมีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม
 4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือข้อกำหนดของสถานศึกษา
 5. ผู้รับทุนต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถานศึกษา และทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขานครินทร์
 6. ผู้รับทุนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท
 7. ผู้รับทุนต้องแสดงความสุภาพ ไม่แสดงความก้าวร้าว ไม่พูดจาแสดงกิริยาหยาบคาย
 8. ผู้รับทุนต้องไม่ให้ข้อมูลหรือรายงานเท็จต่อมหาวิทยาลัย
 9. ผู้รับทุนต้องไม่เล่นการพนัน หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน
 10. ผู้รับทุนต้องไม่เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดให้โทษ
 11. ผู้รับทุนต้องไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียในทางชู้สาว(ไม่สามารถแต่งงานตามหลักศาสนา)
 12. ผู้รับทุนต้องไม่มีพฤติกรรมลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง
 13. ผู้รับทุนต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งของอันไม่ชอบด้วยกฎหมายใรครอบครอง

หากนักเรียน,นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติตนตามเงื่อนไขและข้อผูกพันธ์สำหรับผู้รับทุนข้างต้นได้ ต้องพิจารณาโทษ 4 สถาน คือ

 1. ตักเตือนและทำทัณฑ์บน
 2. ภาคทัณฑ์และให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่อสถานศึกษา 100 ชั่วโมง
  ตลอดสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาทุนฯ
 3. ระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
 4. ตัดสิทธิการรับทุนการศึกษา พร้อมคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมด(พิจารณาเป็นรายกรณี)

1.ความเป็นมา

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแผนและนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และครอบครัวที่ไม่มีกำลังในการส่งเสีย
ให้ได้ศึกษาเล่าเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาสูงสุดเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามภาคบังคับของรัฐบาล ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเกิดเป็น “ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ขึ้น

       จากจุดเริ่มต้น ในปีพุทธศักราช 2548 มีผู้ได้รับทุนจากทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ราย และมหาวิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินการขอความอนุเคราะห์จากผู้อุปถัมภ์ ร่วมกับเงินสนับสนุนการยกเว้นค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยฯ โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 18 ปี และมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 300 ราย ซึ่งผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ผลิดอก ออกผล ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติอีกมากมาย

2.รูปแบบทุนการศึกษา

       “ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่าวงเงินทุนการศึกษามูลค่าไม่น้อยกว่า 247,000 บาท รวมระยะเวลาการรับทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 7 ปี (หรือตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ผู้ได้รับทุนเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี) โดยมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.2 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ในการมีส่วนส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

4.แหล่งเงินทุนการศึกษา

 • ผู้อุปถัมภ์ : รับผิดชอบ ค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และค่าครองชีพ ต่อเนื่อง 7 ปี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รับผิดชอบค่าเทอม ค่าหอพัก ในระดับปริญญาตรี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ได้รับทุน

5.การจัดสรรทุนและมูลค่าทุนการศึกษา

ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าทุนการศึกษา 1 ราย (คำนวณจากค่าเทอมต่ำสุด เทอมละ 16,000 บาท หลักสูตร 4 ปี)

ลำดับที่รายการค่าใช้จ่าย/ปีจำนวน (ปี)

รวมจำนวนเงิน

(บาท)

แหล่งเงินทุนการศึกษา
1ค่าครองชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย29,000387,000กองทุนต้นกล้าฯ
มูลค่ารวม 247,000 บาท
2ค่าครองชีพระดับปริญญาตรี40,0004160,000
3ค่าเทอมระดับปริญญาตรี(คำนวณจากค่าเทอมต่ำที่สุด)32,0004128,000มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
มูลค่ารวม 182,400 บาท
4ค่าหอพักมหาวิทยาลัยฯ6,600426,400
5ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ปลายถึงป.ตรี)4,000728,000
รวม มูลค่าทุนการศึกษา 1 ราย จำนวน   429,400   บาท
(คำนวณจากค่าเทอมต่ำสุด เทอมละ 16,000 บาท หลักสูตร 4 ปี)

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าทุนการศึกษา 1 ราย (คำนวณจาก หลักสูตร 6 ปี)

ลำดับที่

รายการ

ค่าใช้จ่าย/ปี

จำนวน(ปี)

รวมจำนวนเงิน

(บาท)

แหล่งเงินทุนการศึกษา

1

ค่าครองชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

29,000

3

87,000

กองทุนต้นกล้าฯ
มูลค่ารวม 327,000 บาท

2

ค่าครองชีพระดับปริญญาตรี

40,000

6

240,000

3

ค่าเทอมระดับปริญญาตรี(คำนวณจากหลักสูตร 6 ปี)

58,000

6

348,000

มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
มูลค่ารวม 426,000 บาท

4

ค่าหอพักมหาวิทยาลัยฯ

7,000

6

42,000

5

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ปลายถึงป.ตรี)

4,000

9

36,000

รวม มูลค่าทุนการศึกษา 1 ราย จำนวน   753,000 บาท
(คำนวณจาก หลักสูตร 6 ปี)

6.รายละเอียดผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

6.1 ผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 – 2565

สถานะการศึกษา

รุ่นที่ได้รับทุนการศึกษา

จำนวน (คน)

สำเร็จการศึกษา

รุ่นที่ 1 – 11

99

ระดับปริญญาตรี

รุ่นที่ 12 – 15

112

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รุ่นที่ 16 – 18

117

รวมทั้งสิ้น

328

6.2 ผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ แยกตามปีที่ได้รับทุนการศึกษา

ปีการศึกษา

จำนวน (คน)

สถานะการศึกษา

2548 (รุ่นที่ 1)

3

สำเร็จการศึกษา

2549 (รุ่นที่ 2)

2

สำเร็จการศึกษา

2550 (รุ่นที่ 3)

3

สำเร็จการศึกษา

2551 (รุ่นที่ 4)

1

สำเร็จการศึกษา

2552 (รุ่นที่ 5)

7

สำเร็จการศึกษา

2553 (รุ่นที่ 6)

6

สำเร็จการศึกษา

2554 (รุ่นที่ 7)

11

สำเร็จการศึกษา

2555 (รุ่นที่ 8)

14

สำเร็จการศึกษา

2556 (รุ่นที่ 9)

14

สำเร็จการศึกษา

2557 (รุ่นที่ 10)

15

สำเร็จการศึกษา

2558 (รุ่นที่ 11)

23

สำเร็จการศึกษา

2559 (รุ่นที่ 12)

29

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4

2560 (รุ่นที่ 13)

25

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3

2561 (รุ่นที่ 14)

35

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2

2562 (รุ่นที่ 15)

23

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1

2563 (รุ่นที่ 16)

28

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2564 (รุ่นที่ 17)

63

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2565 (รุ่นที่ 18)

26

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รวม

328

 

รายละเอียดผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ แยกตามจังหวัด

จังหวัด

จำนวน (คน)
กระบี่23
ชุมพร23
ตรัง31
นครศรีธรรมราช37
นราธิวาส27
ปัตตานี24
พังงา18
พัทลุง20
ภูเก็ต11
ยะลา19
ระนอง11
สงขลา41
สตูล21
สุราษฎร์ธานี22
รวม328
37

นครศรีธรรมราช

20

พัทลุง

23

กระบี่

23

ชุมพร

11

ระนอง

22

สุราษฎร์ธานี

18

พังงา

11

ภูเก็ต

31

ตรัง

21

สตูล

41

สงขลา

24

ปัตตานี

19

ยะลา

27

นราธิวาส

รายละเอียดผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ แยกตามคณะที่เข้าศึกษา

วิทยาเขตจำนวนรวม (คน)จบการศึกษากำลังศึกษา
รวมจบการศึกษากำลังศึกษาคณะจำนวน(คน)คณะจำนวน(คน)
หาดใหญ่793544แพทย์1แพทย์1
    เภสัชศาสตร์1  
    เทคนิคการแพทย์2เทคนิคการแพทย์1
    พยาบาล2พยาบาล3
    วิศวกรรมศาสตร์5วิศวกรรมศาสตร์3
    วิทยาศาสตร์5วิทยาศาสตร์12
    ทรัพยากรธรรมชาติ10ทรัพยากรธรรมชาติ6
    นิติศาสตร์2นิติศาสตร์5
    วิทยาการจัดการ5วิทยาการจัดการ5
    ศิลปศาสตร์2ศิลปศาสตร์5
      การแพทย์แผนไทย3
ปัตตานี784038มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์14มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์11
    รัฐศาสตร์7รัฐศาสตร์6
    วิทยาการสื่อสาร3วิทยาการสื่อสาร3
    วิทยาลัยอิสลาม2วิทยาลัยอิสลาม2
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5
    ศึกษาศาสตร์11ศึกษาศาสตร์8
      พยาบาลศาสตร์1
      ศิลปกรรมศาสตร์2
ตรัง291217พาณิชศาสตร์และการจัดการ11พาณิชศาสตร์และการจัดการ14
    สถาปัตยกรรมศาสตร์1สถาปัตยกรรมศาสตร์3
สุราษฎร์ธานี231013วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5
    ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ5ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ7
      วิทยาลัยนานาชาติ1

ช่องทางการบริจาค

 • ชื่อในการออกใบเสร็จ
 • เลขประจำตัวผู้เสีภาษี
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Email

1. อุปการะ 1 คน ต่อเนื่อง 7 ปี ม.4 – สำเร็จปริญญาตรี

มอบเงินสนับสนุนเต็มจำนวน (รวมระยะเวลา 7 ปี)

 

247,000 บาท

แบ่งบริจาคเป็นรายปี 7 ปี      

ปีที่ 1–3

ปีละ 29,000 บาท

 

ปีที่ 4–7

ปีละ 40,000 บาท

2.ร่วมสมทบตามความประสงค์ จำนวน ………………………………………………. บาท

การบริจาคเงิน

1. บริจาคด้วยตนเอง
ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

2.1 โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี 565-288811-3

** ส่งสำเนาใบโอนเงิน/สลิปโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งทาง Email : psutonkla@gmail.com หรือ Line : 55yearspsu

2.2 บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-donation ผู้บริจาคเพียงแค่ Scan QR Code
(การบริจาคผ่านระบบ e-donation ข้อมูลการบริจาคจะเข้าสู่ระบบสรรพากรอัตโนมัติ
โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่
https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/DNT3)

3. เช็คสั่งจ่ายในนาม “กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-282204 
Email : psutonkla@gmail.com Facebook : tonklapsu